Algemene voorwaarden
De Metaalunievoorwaarden zijn van toepassing.

Metaalunievoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De Metaalunievoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.